Schoolzoeker

Vind hier onze scholen

Vacatures


Voor alle sollicitaties in de scholen raadpleegt u best het overzicht op de website van de VDAB.


Voor spontane sollicitaties: stuur uw cv vergezeld van een motivatiebrief naar de personeelsdienst

Bestuur

Het bestuur van de scholengroep kent verschillende beslissingsniveaus.

De algemeen directeur (AD) is de manager van de scholengroep en bevoegd voor het opstellen van het budgettair meerjarenplan en de begroting van de scholengroep, de taakverdeling van het ondersteunend personeel, het beheer van de gemeenschappelijke keuken, het beheer en de invulling van het contractueel personeelskader, kleine infrastructuurwerken en het formuleren van voorstellen inzake grote infrastructuurwerken.

De Directieraad wordt voorgezeten door de algemeen directeur en bestaat uit beide coördinerend directeurs en alle verantwoordelijken van de stafdiensten. De DR is het platform waar informatie wordt uitgewisseld en overleg gepleegd op centraal niveau. De agenda voor het Dagelijks Bestuur en het voorbereidend werk behoren tot de taken.

Het College van Directeurs dat ook door de AD wordt voorgezeten, bestaat uit meer dan 80 directeurs van alle instellingen van de scholengroep. Het is vooral bevoegd voor het pedagogische en het personeelsbeleid. Omwille van de grootte van dit College van Directeurs en in het kader van een meer werkbare samenstelling, worden per onderwijsniveau een aantal leden verkozen uit dit College en afgevaardigd naar het Dagelijks Bestuur dat de bevoegdheden uitoefent namens het College. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld: 3 vertegenwoordigers uit het basisonderwijs, 1 uit het secundair onderwijs, 1 uit het buitengewoon onderwijs, 1 uit het deeltijds kunstonderwijs, 1 uit het CLB en 1 uit het volwassenenonderwijs.

De Raad van Bestuur is bevoegd en neemt de eindbeslissing voor wat betreft het materieel en financieel beleid van de scholengroep. De leden van de RvB zijn: Julien Meganck (voorzitter), Luc Crahaij (ondervoorzitter), Katrien Bonneux, Els Consuegra, Rita De Boeck, Filip Moeykens, Ivo Van Akelijen en Ludy Van Buyten.

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506