PACT-project (AMIF)


PACT, wat staat voor Parents And Children Together in education, is een
partnerschap waarin verschillende scholen de kleuterparticipatie via de betrokkenheid van ouders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen bevorderen. GO! Basisscholen Nellie Melba (Anderlecht), De Buurt (Schaarbeek) en Balder (Sint-Gillis) van Scholengroep Brussel waren daarbij vragende partij om met de welzijnssector, ouders en kleuters zelf en met organisaties met inhoudelijke en methodologische expertise samen te werken rond dit thema. Hoewel de problematiek van transities, participatie, gelijke onderwijskansen, verbondenheid met de school en de aanpassing van de scholen aan de toenemende diversiteit en meertaligheid leerlingen en gezinnen met een verschillend profiel treffen, hebben wij vastgesteld dat deze thema's bij personen uit derde landen prangender zijn. Ons PACT-project richt zich dus voornamelijk op kleuters waarvan minimaal één van de ouders geen EU-nationaliteit heeft maar wel legaal in België verblijft.

Naast GO! Scholengroep Brussel (promotor) bestaat het kernteam van ons partnerschap (full partners) uit het Internationaal Comité vzw, Kind en Gezin, Solidariteit voor het Gezin, Vlaamse Gemeenschapscommissie (entiteit Onderwijscentrum Brussel in nauwe samenwerking met entiteit Gezin, Stedelijk beleid) en vzw GO! ouders. Zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering van dit project worden wij ondersteund door verschillende associated partners, waaronder het Lokaal Overlegplatform (LOP) Brussel, Huis der Gezinnen, Agentschap Integratie en Inburgering, Brusselleer, Opvoeden in Brussel en het Brussels Platform Armoede. Zij zullen het kernteam waar nodig inhoudelijk, methodisch en praktisch ondersteunen. De ondersteuning en expertise van het Lerend Netwerk zal ons helpen om de doelstellingen van het PACT-project efficiënt en effectief te realiseren.

Op basis van de kennis, expertise en ervaring van elkeen van deze partners stellen wij vijf werkpunten voorop: het welbevinden van de leerlingen, de samenwerking met de ouders, taal en verbindende communicatie, transities en de versterking van de samenwerking tussen het onderwijsveld en de welzijnssector. Door innovatieve methodieken, de uitwisseling van good practices en expertise en een gestructureerde samenwerking willen wij in onze proeftuin samen actief werk maken van ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs.

 

Doel proeftuin

De kleuterparticipatie bij personen uit derde landen verhogen en verbeteren. We focussen in het bijzonder op het aspect ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame, kwalitatieve kleuterparticipatie.

Doelstellingen Lerend Netwerk

 • de expertise verbreden en verdiepen
 • kennisdeling stimuleren
 • zoveel mogelijk actoren aan zetten om actief werk te maken van ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs

Partners   

  • GO! Scholengroep Brussel (promotor)
  • GO! basisschool Nellie Melba Anderlecht
  • GO! basisschool De Buurt Schaarbeek
  • GO! basisschool Balder Sint-Gillis
  • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
  • Internationaal Comité vzw
  • Kind & Gezin
  • Solidariteit voor het Gezin
  • GO! ouders

Internationlization GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | © Scholengroep Brussel 2015 v1506